NTS MDGM™ logo vector


Below you can download free NTS MDGM™ logo vector logo. This logo uploaded 11 Sep 2014. NTS MDGM™ logo vector logo downloaded 10 times. See preview NTS MDGM™ logo vector logo, download NTS MDGM™ logo vector logos vector for free, write meanings, This is logo available for Windows 8 and Mac OS. You can download vector image in EPS, AI, CDR formats

Tags: industry , Bulgaria

Format: CDR

Description: НТС по МДГМ е доброволно, неправителствено, политически необвързано, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел. В Съюза членуват над 1500 научни работници, инженери, техници и други специалисти в областта на минното дело, геологията и металургията и юридически лица от страната и чужбина, свързани с тази дейност. Съюзът е сдружение в частна полза и осъществява дейността си в полза на своите членове. НТС по МДГМ е редовен член на Федерацията на научно-техническите съюзи в България и от 2003 г. започна подмяната на членските карти с нови - общофедеративни съюзни.</p> <p>Към Съюза функционират 14 регионални организации, 34 научно-технически дружества и клубове и 6 интегрирани звена.</p> <p>Колективните членове на Съюза понастоящем са 24.</p> <p>Ръководни органи на Съюза са: Общото събрание, Управителният и Контролният съвет. Последните се избират от Общото събрание с три годишен мандат.</p> <p>НТС по МДГМ взаимодействува активно по проблеми на отраслите с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българската минно-геоложка камара, БАН, МГУ, ХТМУ, СУБ и др. организации и фирми.</p> <p>Съюзът е съучредител на издателство “Земя 93” и е съиздател на сп. “Минно дело и геология”.</p> <p>В Секретариата на Съюза се акумулира полезна информация от национални и международни издания и прояви в отрасловите направления.</p> <p>Продължават да постъпват наши и чуждестранни научно-технически издания и литература (сп. “Минно дело и геология”, “Геология и минерални ресурси”, вестник “Наука и общество”, вестник “Рудничар” сп. “Mining Journal”, “Mining magazine”, руски списания: “Горный журнал”, “Цветные металлы”, “Черные металлы”, “Обогащение руд”, “Материалы для электронной промышлености”, “Уголь”, “Горный вестник”, “Aluminium”, “МРТ”, “Маркшайдерия и недропользование”, “Информационный бюллетень академии горных наук”, сп. “Металургия” и др.).<br /> Чрез своите национални и регионални структури Съюзът е отворен за сътрудничество с международни и национални органи и организации по проблемите на геологията, минното дело и металургията.

Author:

Uploader: active-user

Please consider supporting us by giving a social vote after downloading. Thanks!

   

Views: 1453

Average Rating: 4

Number of ratings: 2

Uploaded: 2014-09-11

Update: 2014-09-11

Download: 10

Download price: free

Available: yes

Web: http://www.mdgm.org/

Downloading NTS MDGM™ file vector logo you agree to abide to our terms of use.
Please consider supporting us by giving a social vote after downloading. Thanks!

Post a Meaning

Write about your feelings and thoughts!

Know what this logo is about? Does it mean anything special to you? Know the history of the logo or interesting facts about this? Share your meaning with community, make it interesting and valuable.
Only registered users can post meanings. Please Sign Up or Log in.

NTS MDGM logos vector

NTS
NTS
NTS
NTSA NATIONAL TUNING &amp; SOUND ASSOCIATION
NTSV Strand 1908